OCMW Oosterzele
 

Kinderopvang
 
Ouders, die uit werken gaan, willen met een gerust hart hun kleintje aan iemand toevertrouwen.
Als organisator gezinsopvang willen wij hieraan tegemoetkomen en zoeken wij voor ouders een kinderbegeleider die in de eerste plaats een warm hart voor kinderen heeft, voldoende ruimte ter beschikking stelt voor een gezonde opvang, die aandacht besteedt aan de psychomotorische ontwikkeling van het kind en die zorgt voor de hygiënische behoeften en de voedselbehoeften van het kind.

Organisator gezinsopvang

Dit is een dienst die erkend en gesubsidieerd is door Kind en Gezin. De dienst organiseert dagopvang bij een onthaalouder thuis voor kinderen van 0 tot 3 jaar of tot ze naar de kleuterschool gaan.  De opvang gebeurt in een knusse gezinssfeer thuis bij gemotiveerde onthaalouders.  Elk kind krijgt er, in samenspraak met de ouders, optimale ontplooiingskansen.

Bepaalde kinderbegeleiders zijn eveneens bereid om de kinderen van de kleuter- en basisschool verder buitenschools op te vangen, dus tot 12 jaar.
De dienst staat open voor de inclusieve opvang van kinderen met specifieke zorgbehoefte.  De dienst voorziet niet in de mogelijkheid om kinderen in geval van ziekte thuis op te vangen.
Momenteel zijn er 7 kinderbegeleiders aangesloten, verspreid over de gehele gemeente Oosterzele.

Inschrijving en opnamebeleid

Eerste contact
 
Als ouders op zoek gaan naar een opvang voor hun kindje, kunnen zij bij de dienstverantwoordelijke terecht.  Bij een kennismakingsgesprek wordt de werking van de dienst en van de gezinsopvanglocaties toegelicht en wordt er gepeild naar de wensen van de ouders. 

Er wordt getracht om u verschillende namen en adressen van kinderbegeleiders te geven die een plaats vrij hebben op het moment dat de opvang zou starten.  U kan deze kinderbegeleider(s) contacteren, een bezoek regelen en uw voorkeur kenbaar maken aan de dienst.  Samen met de kinderbegeleider beslis je of de opvang doorgaat.Nadien geef je jouw keuze door aan de dienstverantwoordelijke.

Wachtlijst

Is er geen plaats?  Dan komt je naam op een wachtlijst.

Wanneer er een plaats vrijkomt en er zijn meerdere vragen naar opvang, gelden bepaalde voorrangsregels om te bepalen wie een plaats krijgt en eerst ingeschreven wordt.  Info over deze voorrangsregels vindt u terug in het huishoudelijk reglement onderaan.

Inschrijving

Als ouders een kinderopvanglocatie gekozen hebben, dan dienen zij deze keuze zowel aan de kinderbegeleider als aan de dienstverantwoordelijke te bevestigen door middel van een schriftelijke overeenkomst, die samen met de dienstverantwoordelijke ingevuld wordt. In deze schriftelijke overeenkomst leggen we ook het opvangplan vast.  In dit opvangplan staan afspraken die we samen maken over de opvangdagen.  Het opvangplan wordt in onderling akkoord tussen de kinderbegeleider, het gezin en de dienst gesloten op basis van de onderhandeling over de verwachtingen van de betrokken partijen.  Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst werd ondertekend door alle partijen.

Na de geboorte van het kind en voor de start van de opvang, wordt het dossier kinderopvang opgemaakt.  Ouders dienen onder meer een inlichtingenfiche en een medische fiche aan de dienst te bezorgen.
 
Hoeveel betaal je? 
  
Je betaalt voor de opvang een tarief afhankelijk van je inkomen.  In deze prijs zijn de meeste kosten inbegrepen zoals eten, verzorging, personeel, enz.  Sommige dingen zijn niet inbegrepen in de prijs zoals melkpoeder, reservekledij, luiers, verzorgingsproducten... enz.  Die breng je zelf mee.
 
De prijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen.  Je vindt het op het laatste aanslagbiljet.  Je berekent zelf de prijs via het berekeningsinstrument op de website van Kind en Gezin op de volgende manier:

STAP 1

Daar registreer je je. 
Wat heb je nodig?  Je federaal token of je e-ID-kaart, je pincode, een kaartlezer en een eigen emailadres.

STAP 2

Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan.

Beantwoord alle vragen.

Je krijgt het attest via e-mail.

STAP 3        
 
Bezorg je attest inkomenstarief aan de dienst. 
 
Heb je geen aanslagbiljet of heb je hulp nodig?  Bel naar de Kind en Gezin-lijn: 078 150 100
 
Onze kinderbegeleiders
 
Onze kinderbegeleiders worden zorgvuldig geselecteerd, rekening houdend met de kwaliteitseisen van Kind & Gezin.  Zo beschikken zij over de nodige pedagogische kwaliteiten en behaalden zij een attest van levensreddend handelen.   
Zij worden tijdens de uitoefening van hun opvangactiviteiten begeleid door een dienstverantwoordelijke via regelmatige huisbezoeken.  Bovendien worden zij bijgeschoold tijdens talrijke vormingsavonden.

Voeding
 
De kinderbegeleider staat in voor de aangepaste, gezonde en afwisselende voeding van het kindje, welke zijn inbegrepen in de dagprijs, als uw kindje nog niet naar de kleuterschool gaat.

- Volle dag: 2 maaltijden (warme maaltijd en fruitpap/vieruurtje)

- Halve dag: warme maaltijd of fruitpap, afhankelijk van het tijdstip van aanwezigheid

Speciale wensen zijn ten laste van de ouders. Het ontbijt is eveneens ten laste van de ouders, evenals flesvoeding, dieetvoeding en potjesvoeding.

De verzekering

De kinderbegeleider is aansprakelijk m.b.t. de kinderen onder zijn/haar toezicht. Door de groepsverzekering wordt haar burgerlijke aansprakelijkheid gedekt, overeenkomstig de voorwaarden van de polis.
De waarborg van de polis is uitsluitend van toepassing gedurende het verblijf van de kinderen bij de kinderbegeleider en wanneer zij zich onder toezicht van de leden van dit gezin bevinden.
De kinderen zijn verzekerd in geval van lichamelijke of stoffelijke schade wanneer die schade er is gekomen door de schuld van de kinderbegeleider.  De kinderen zijn tevens verzekerd in het geval dat zij lichamelijke schade toebrengen aan derden. Materiële schade veroorzaakt aan de goederen van het onthaalgezin, zijn uitgesloten van de verzekering.  Gezinnen dienen een familiale verzekering te nemen die een schaderegeling tussen de kinderen (gezinnen) onderling regelt.

Samenwerking dienst met de ouders

De dienst heeft tot doel de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de opvoeding van hun kind bij de kinderbegeleider en dit zowel voor en bij de opname als tijdens hun verblijf van het kind.
Zo kunt u voor vragen en/of bemerkingen steeds contact opnemen met de dienst.
Daarnaast wordt er vanuit de dienst jaarlijks een oudervergadering georganiseerd waarop er informatie wordt uitgewisseld en u met uw vragen steeds terecht kan bij de verantwoordelijke van de dienst.

Geïnteresseerd om kinderbegeleider te worden?

Onze dienst is volop op zoek naar gemotiveerde kinderbegeleiders!
Kandidaat kinderbegeleiders kunnen steeds hun aanvraag doen bij de maatschappelijk werkster van de dienst voor kinderbegeleiders.

Tijdens een selectieprocedure wordt er nagegaan of de kandidaat voldoet aan de vooropgestelde criteria.

Administratieve formaliteiten

Alle gezinsleden boven de 18 jaar moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen aan de dienst voor kinderbegeleiders.
Vrouwelijke gezinsleden onder de 45 jaar moeten kunnen bewijzen geïmmuniseerd te zijn tegen rode hond (inwonende dochters vanaf 12 jaar).
Eigen kinderen beneden de 6 jaar dienen ingeënt te zijn volgens het schema van Kind en Gezin.
Er is ook een verklaring van de arts nodig over de algemene gezondheidstoestand van het opvanggezin. 

Bereikbaarheid van de dienst

Gezinnen en kinderbegeleiders kunnen elke werkdag telefonisch terecht bij de dienstverantwoordelijke. Dit alle werkdagen van 8u tot 12u en van 13u tot 16u. Op dinsdag tot 19.00u. 
Niet op woensdagnamiddag.
Dienstverantwoordelijke:
Sarah Adriaenssens    09/362 40 30
organisatorgezinsopvang@ocmwoosterzele.be 
 
 
Printer Friendly