OCMW Oosterzele
 

Structuur en werking


Om de zes jaar wordt de OCMW-raad volledig vernieuwd.

Op 02 januari 2013 zijn de nieuwe OCMW-raadsleden verkozen op de installatievergadering van de gemeenteraad.

Sedert 07 januari 2013 is de nieuwe OCMW-raad officieel geïnstalleerd.  De eerste punten op de agenda waren de eedaflegging en de verkiezing van de voorzitter.  De voozitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht met dubbele meerderheid zijnde:

-  ondertekend door meer dan de helft van de raadsleden,

-  en ondertekend door een meerderheid van de personen die op dezelfde voordrachtsakte tot raadslid werden verkozen.

De OCMW-raad bestuurt het OCMW vanaf 07 januari 2013 tot januari 2019. 


Wie zijn ze?

De huidige ploeg telt 9 raadsleden. Het bevolkingscijfer bepaalt het aantal raadsleden.

 


Els De Turck 
(CD&V/N-VA)  

voorzitter
0498/12 76 22

 

De voorzittter van de raad voor maatschappelijk welzijn is belast met de uitoefening van de bevoegdheden die zij door of krachtens de wet of het decreet geniet.
Zij is belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad, van het vast bureau en van de bijzondere comités, behoudens de beslissingen tot uitvoering van het budget, genomen in het kader van het budgethouderschap.
 
 

 

Linda De Vos (CD&V/N-VA)


 
 
Ivan Roelekens (CD&V/N-VA)
 

Rita De Loore (CD&V/N-VA) 

Jeroen De Cock (CD&V/N-VA)

 


Jeroen Martens (CD&V/N-VA)
 
 

Geert Van Grembergen (Open Vld plus) 

 

Els François (Open Vld plus)

Lieven De Corte (Open Vld plus)

Wat doen ze?

De Raad voor maatschappelijk welzijn


De raad vergadert maandelijks.

Iedereen kan het openbaar gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn bijwonen.
De raad beschikt over de ‘volheid van bevoegdheid’.  Dit betekent dat de raad alles regelt wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt of tenzij de raad zelf bevoegdheden heeft overgedragen aan andere bestuursorganen.

Het Vast Bureau

Het Vast Bureau is belast met de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur.

Samenstelling:

voorzitter: Els De Turck
leden: Els François, Jeroen De Cock
secretaris: Marijke De Meyer

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Het BCSD is belast met het toekennen van alle individuele maatschappelijke dienstverlening.

Samenstelling:

voorzitter: Els De Turck
leden: Linda De Vos, Ivan Roelekens, Geert Van Grembergen, Rita De Loore
secretaris: Marijke De Meyer

 

Elk OCMW heeft een secretaris en een financieel beheerder


 

Marijke De Meyer

secretaris

De secretaris van het OCMW is belast met de algemene leiding van de diensten.  Zij staat aan het hoofd van het personeel van het OCMW en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

Zij adviseert de OCMW-raad, de voorzitter en het vast bureau en de bijzondere comités op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.  Zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

 

Elke Demeulenaere

financieel beheerder
tel 09/363 88 92

De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de secretaris van het OCMW in voor:
o.a. het afsluiten van de jaarrekening, het opmaken van het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen.
 
Hij staat ook in volle onafhankelijkheid in voor:
de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het OCMW met budgettaire en financiële impact, het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de ontvangsten. 


Printer Friendly