OCMW Oosterzele
 

Landelijk

Website www.toegankelijkvlaanderen.be vanaf 26 april 2004 online !


Gebouwen, het openbaar vervoer, straten en pleinen zijn vaak niet of onvoldoende toegankelijk voor personen met een beperking. Veel van die ongemakken zoals drempels, het ontbreken van een lift, of het niet aangepast zijn van het toilet leiden dan ook vaak tot teleurstellingen.

Om deze onaangename verrassingen te vermijden, is betrouwbare informatie over de mate van toegankelijkheid een noodzaak. Via deze informatie kunnen personen met een beperking vlot deelnemen aan het maatschappelijk leven. Men kan door die informatie beter inschatten waaraan men zich precies kan verwachten en of men al dan niet voorzorgen moet nemen.

Op de website http://www.toegankelijkvlaanderen.be/ vind je dus allerlei informatie over de toegankelijkheid van gebouwen zoals gemeentehuizen, scholen, hotels, musea, culturele centra, sportcentra maar ook van fietspaden, wandelpaden en andere toeristische voorzieningen.

Deze website is een belangrijk resultaat van het Europese project “Libretto. Renaat Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, steunt dit project via Toerisme Vlaanderen.

OCMW'S KRIJGEN SUBSIDIE TER BEVORDERING VAN DE SOCIALE EN CULTURELE PARTICIPATIE VAN OCMW-CLIENTEN

Sociale en culturele participatie hangen nauw samen met het inkomens- en opleidingsniveau.
Uit onderzoek blijkt dat mensen onder de armoededrempel minder naar de bioscoop, musea, theater, concerten... gaan. Ze vullen hun vrije tijd meer met activiteiten binnenshuis en leggen daarom minder sociale contacten.

De regering keurde een koninklijk besluit goed om OCMW-cliënten de kans te geven om meer deel te kunnen nemen aan sociale en culturele activiteiten. Vanaf 1 mei 2003 tot 30 april 2004 krijgen de OCMW's daartoe de nodige subsidies.

De doelgroep van deze subsidie zijn de OCMW-cliënten : rechthebbenden op het leefloon en hun gezinsleden, mensen die een aanvullende of financiële steun ontvangen, die als cliënt door het OCMW worden tewerkgesteld, in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling zijn, die thuishulp ontvangen enz.

De subsidie kan aangewend worden voor :

 1. de cofinanciering van de deelname door de cliënten aan sociale, culturele of sportieve manifestaties
  Het OCMW kan op basis hiervan tegemoetkomen in de deelnameprijs (toegangsticket, verplaatsing, kinderopvang...) van een concert, een theaterstuk, een voetbalwedstrijd, museumbezoek...
  Daarnaast kan het OCMW ook een abonnement op een tijdschrift of een krant grotendeels financiëren.
  De cliënt betaalt voor dit alles dan nog een kleine bijdrage.
 2. de cofinanciering van de deelname door de cliënten aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en benodigdheden
  De subsidie kan ook gebruikt worden om de cliënten of hun gezinsleden aan te sluiten bij een vereniging (jeugdbeweging, sportclub, muziek- of tekenschool, kookcursus, bibliotheek.....) De middelen kunnen dienen om zowel het lidgeld, de inschrijvingsprijs als de benodigdheden (vb. sportschoenen en sportkledij) mee te financieren.
  Ook hier geldt de regel dat er een eigen bijdrage is van de cliënt.
 3. de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel en sportief vlak die een sociale finaliteit nastreven
  De subsidie kan ook gebruikt worden voor het ondersteunen en financieren van initiatieven van en voor OCMW-cliënten zelf. Het OCMW ondersteunt en financiert die initiatieven waaraan de cliënten zelf actief deelnemen of waartoe ze zelf het initiatief hebben genomen.
  Voorbeeld : een tentoonstelling met werken van de cliënten-kunstenaars, subsidies voor een buurtfeest dat de cliënten zelf organiseren.

Meer info kan u verkrijgen bij de sociale dienst.LOKAAL SOCIAAL BELEID

www.wvc.vlaanderen.be/lokaalsociaalbeleid

 

 

DE DIGITALE SOCIALE KAART

De 5 Vlaamse provinciesen het Brussels Hoofdstedelijk gewest publiceren één gezamelijke sociale kaart op het internet.
Hiermee wil de provincie duidelijkheid scheppen omtrent het aanbod van diensten en instellingen in de welzijnssector. Het aanbod in het welzijnsveld is versnipperd en ondoorzichtig. Vaak weet de burger niet goed waar hij terecht kan met zijn sociale vragen en bekommernissen. De sociale kaart structureert het aanbod en geeft gedetailleerde informatie omtrent elke dienst waarop de burger beroep kan doen mits een aantal voorwaarden.
Deze gids is een instrument voor hulpverleners, politici , huisartsen, leraars om efficiënt door te wijzen, maar ook voor elke burger die nood heeft aan deze informatie.

www.desocialekaart.be

www.oost-vlaanderen.be/socialekaart

 

Nieuwe reglementering inzake parkeerkaarten vanaf 01.03.2003:

Een nieuw criterium wordt vanaf 01.03.2003 ingevoerd voor het verkrijgen van de speciale parkeerkaart. Deze kaart kan voortaan ook afgeleverd worden aan personen wier gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een vermindering van hun verplaatsingsmogelijkheden met ten minste twee punten, bepaald overeenkomstig de handleiding en de schaal die van toespaasing zijn in het kader van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap.
Het gaat inzonderheid om personen met ernstige hartproblemen, personen met erstige astmaproblemen, enz. die, wegens hun handicap, slechts korte afstanden kunnen afleggen.
Personen die zich heel moeilijk kunnen verplaatsen, zullen dus een parkeerkaart kunnen verkrijgen vanaf 01.03.2003.
Printer Friendly